Eksperymentalny film taneczny.

InSide. Samotność zachowana w ciele, w ruchu, w obrazie.

In Side to film taneczny dążący do poszukiwań języka ciała, czyli jednego z głównych narzędzi ekspresji w filmie. Jego siła bierze się ze spotkania dwóch światów: ruchu ciała tancerki i pracy kamery. Efektem jest oryginalna opowieść o różnych wymiarach samotności. W surowym mieszkaniu, bohaterka próbuje poznać różne odcienie, odsłony tego stanu.

Tancerka – Aleksandra Borys pracuje ze stanem ciała pomiędzy snem a rzeczywistością. Jej działanie oscyluje między codziennymi gestami i czynnościami a zagłębianiem się w siebie, słuchaniem swojego ciała i stanów emocjonalnych towarzyszących ruchowi.

Galeria / Fotosy z planu

Projekt filmu „InSide” jest projektem bardzo obiecującym, łączy bowiem walory treściowe z poszukiwaniem ciekawych, nowatorskich rozwiązań formalnych.

– Prof. Maria Kornatowska

Inspiracje

Jak mówi tancerz i choreograf Benoit Lachambre: „Let your body to dream”. To jest punkt wyjścia do pracy nad ruchem. Inicjatorem i pomysłodawcą tego sposobu pracy z ciałem w filmie InSide jest choreografka Renata Piotrowska. Ten sposób pracy opiera się na rozluźnianiu i otwieraniu wewnętrznych części ciała, a następnie pozwoleniu wewnętrznemu ruchowi, który się przy tym pojawia na podróż. Podróż przez całe ciało i poza ciało – w przestrzeń. Przy pracy od wewnątrz na zewnątrz mogą się pojawić pewne stany emocjonalne i relacje. W przypadku działania solowego mogą to być relacje w odniesieniu do samego siebie, przestrzeni, przedmiotów w przestrzeni. Bohaterka w ruchu wyraża: samowystarczalność i osamotnienie; samodzielność i potrzebę nawiązania kontaktu. Absurd tych pozornie wykluczających się relacji jest głównym tematem filmu. Filmu – eksperymentu, dzięki któremu można zaobserwować: Jak ruch bohaterki determinuje ruch kamery? Jak przestrzeń, z którą pracuje tancerka – przekłada się na kadrowanie? Nowatorski charakter filmu polega przede wszystkim na zbudowaniu dodatkowej relacji – pomiędzy tancerką a kamerą, która bierze aktywny udział w opowieści.

Bohaterka w ruchu wyraża: samowystarczalność i osamotnienie; samodzielność i potrzebę nawiązania kontaktu. Absurd tych pozornie wykluczających się relacji jest głównym tematem filmu.

W główną postać filmu wcieliła się tancerka Aleksandra Borys, absolwentka Codarts/Rotterdam Dance Academy w Holandii oraz Państwowej Szkoły Baletowej w Łodzi. Podczas zdjęć poprowadziła ją choreografka Renata Piotrowska. Jej inspiracją były spektakle Meg Stuart oraz sposób pracy Benoit Lachambre. Zainteresowania łączące tych artystów to tematyka kreowania ruchu od wewnątrz na zewnątrz, obserwowanie zmian w ciele podczas ruchu oraz śnienia ciała.

W odniesieniu do estetyki filmowej dla reżyserki Anny Zuzanny Błaszczyk bodźcem do stworzenia filmu InSide były filmy Pierra Coulibeufa. Współpraca koncepcyjna z operatorką Justyną Calińską dotyczyła obserwacji podobieństw ruchu tancerza i pracy kamery.

W tańcu ruch zawiera w sobie aspekt fizyczny i emocjonalny, co odpowiada specyfice obrazu filmowego. Sztuka operatorska zawiera w sobie aspekt techniczny (walory kadrowania, barwy, ruch – bezruch kamery) i umiejętność wyrażania emocji. Według autorek zestawienie ze sobą tych dwóch dziedzin sztuki daje możliwość poszukiwania nowych rodzajów ekspresji filmowej.

Ilustrację muzyczną stworzyła pieśniarka i kompozytorka Olena Leonenko .

O twórcach

filmowiec, ukończyła PWSFTviT w Łodzi, w 2006 r. założyła własną firmę produkcyjną BLASZANKA STUDIO, aby realizować autorskie filmy dokumentalne. W 2011 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na eksperymentalny film taneczny InSide.
ukończyła Codarts/Rotterdam Dance Academy w Holandii oraz Państwową Szkołę Baletową w Łodzi. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010, Art Stations Foundation/Solo Projekt 2010, Tour d’Europe des Choreographes 2010/2011, DanceWeb 2011
– choreografka i performerka, zajmuje się tańcem i sztukami performatywnymi. Jest kilkukrotną stypendystką Instytutu Adama Mickiewicza, Art Stations Foundation oraz stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu “Młoda Polska”.

Festiwale

English version

InSide – Experimental Dance Film

The idea and the keynote of the film is a meeting of two worlds: the dancer’s body movement and camera work, resulting in a story about different dimensions of loneliness retained in the body and the image. www.InSideFilm.pl

Time: 12 minutes.

The idea and the keynote of the film is a meeting of two worlds: the dancers body movement and camera work, resulting in an original story about the different dimensions of loneliness.
Time: 12 minutes.
In the movie the main character is played by dancer Aleksandra Borys, a graduate of Codarts / Rotterdam Dance Academy in the Netherlands and the National Ballet School in Łódź. During the shooting led her choreographer Renata Piotrowska. Her performances were inspired by Meg Stuart and Benoît Lachambre way to work. Interest in connecting these artists is subject to create motion from the inside out, observing the changes in the body during movement and dreaming of the body.
With regard to the aesthetics of film for director Anna Zuzanna Błaszczyk impetus to the creation of the film Inside were the films of Pierre Coulibeuf. Cooperation with the photographer of conceptual Justyna Calińska observation concerned the similarities dancer motion and camera angles. In the dance movement includes the physical and emotional aspect, which corresponds to a film image specificity. Art Operator includes the technical aspect (value cropping, color, movement – stillness of the camera) and the ability to express emotions. According to the authors’ list with each of these two fields of art gives the opportunity to explore new kinds of cinematic expression.
An illustration of a musical singer and composer has created Olena Leonenko.

Film Project „IN-SIDE” is a very promising project, combines qualities of content for the search for interesting, innovative formal solutions.

Prof. Maria Kornatowska/ film critic

Film taneczny - InSide - Strona WWW